Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Công tác bảo quản

 Kho hiện vật Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ có diện tích 700 m2, quản lý‎ trên 30.000 hiện vật với khoảng 24 bộ sưu tập (trong đó có 6 bộ sưu tập quý‎ hiếm) với nhiều chất liệu khác nhau, bảo quản và lập hồ sơ khoa học theo quy định của Cục Di sản Văn hóa.