Ảnh lễ hội, tín ngưỡng thờ bà (Photo collection: Mother worship belief)