THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 LẦN 2

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BTPNNB ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2021; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BTPNNB ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2021; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2021

alt

alt

btpn51

btpn61

btpn71

btpn81