THÔNG BÁO Kết quả chấm vòng loại cuộc thi ảnh 2021

Cuộc thi ảnh Chủ đề “Tác động của biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta” nhận được 46 bộ ảnh (444 ảnh) và 319 ảnh đơn của 60 tác giả, Ban giám khảo đã chấm điểm vòng loại và chọn ra 23 bộ ảnh (224 ảnh) và 118 ảnh đơn của 49 tác giả (đính kèm danh sách)

Kết quả chấm vòng loại cuộc thi ảnh 2021

Chủ đề “Tác động của biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”

Cuộc thi ảnh Chủ đề “Tác động của biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta” nhận được 46 bộ ảnh (444 ảnh) và 319 ảnh đơn của 60 tác giả, Ban giám khảo đã chấm điểm vòng loại và chọn ra 23 bộ ảnh (224 ảnh) và 118 ảnh đơn của 49 tác giả (đính kèm danh sách) Để chuẩn bị cho ngày chấm giải xếp loại (vòng 2), Ban tổ chức kính đề nghị các tác giả có tác phẩm vào vòng 2 rửa ảnh theo qui định của Ban tổ chức, gửi ảnh và chuyển file gốc về Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trước ngày 01 tháng 11 năm 2021. Kết quả chấm vòng loại ngày 19 tháng 10 năm 2021 như sau:

DANH SÁCH TÁC PHẨM VÀO VÒNG 2

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Nguyễn Thị Hết

Phòng Truyền thông, Giáo dục và Quan hệ Quốc tế