Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) Phát huy tinh thần xung kích Thanh niên phòng chống dịch Covid-19

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng cha ông chiến đấu kiên cường để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng cha ông chiến đấu kiên cường để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành phố Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt, ngày 27/3/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể thao. Vào thời gian trên, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”.

Tháng 6/1946 Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam – là một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946 Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Tháng 02/1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại căn cứ địa Việt Bắc. Tại Đại hội các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cứu quốc với tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” theo tiếng gọi của non sông đất nước.

Ngày 08/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động mặt trận thống nhất thanh niên tổ chức Đại hội tại Nhà hát lớn – Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam. Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương do Bác sỹ – Anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.

Tháng 12/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Giáo sư Phạm Huy Thông làm Chủ tịch Hội và phát động thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và ra sức ủng hội chi viện cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Bắc – Trung – Nam xum họp một nhà, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn, ngày 20 – 21/9/1976, Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên trong cả nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại trong phong trào thanh niên nước ta, đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu Hội LHTN Giải phóng miền Nam Việt Nam, cùng nhau bàn việc thống nhất mặt trận đoàn kết thanh niên Việt Nam và lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam trong cả nước, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của toàn thể thanh niên Việt Nam. Hội nghị thông qua Điều lệ mới của Hội LHTN Việt Nam và hiệp thương chọn cử Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam gồm 96 đồng chí do Giáo sư Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch. Tháng 9/1988, Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Uỷ ban Trung ương Hội. Đồng chí Hà Quang Dự, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khoá V) được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội

Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 400 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội. Đại hội đã thông qua Điều lệ mới và hiệp thương cử đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội. Đại hội đã quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam

Trải qua nhiều kỳ đại hội tiếp theo, cùng với sự phát triển của phong trào, tổ chức Hội các cấp có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy các lực lượng thanh niên trong và ngoài nước. Hoạt động của Hội các cấp đã đồng hành với hội viên, thanh niên, tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa các phong trào thanh niên trở thành hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả, tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương, đơn vị. Để khẳng định những kết quả, thành tích và sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Hội, ngày 09/5/2005, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 433 – QĐ/CTT tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội LHTN Việt Nam vì “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, giữ gìn an ninh – quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

Ngày 9/9/2021 Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư và Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ năm, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, Hội nghị đã hiệp thương, chọn cử đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trải qua hơn 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ các quận, huyện, thị xã đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Để hỗ trợ đồng bào miền Nam vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19 chương trình “Triệu túi an sinh” do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và được thanh niên trong cả nước hưởng ứng, thực hiện nhanh chóng đến từng đối tượng một cách cụ thể. Cùng với chương trình Triệu túi an sinh, Hội liên hiệp Thanh niên cũng đã kết hợp nhiều mô hình giải pháp như: Chợ nghĩa tình, thực phẩm 0 đồng để chuyển tải nhu yếu phẩm cần thiết đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.Và tập hợp được nhiều tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động trong công tác phòng chống dịch, được chia thành nhiều nhóm nhỏ tham gia nhiệt tình các hoạt động như: Tiếp nhận, mang nhu yếu phẩm cho người dân cách ly tại nhà và khu cách ly tập trung, tuyên truyền phòng chống Covid – 19 …

Từ những ngày đầu chống dịch, lực lượng đoàn viên thanh niên cả nước, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành dọc từ Trung Ương đến địa phương cùng chung sức lập nên một phòng tuyến áo xanh với đầy đủ các nhiệm vụ: từ việc nhỏ như vác loa kéo, loa tay đi khắp các phố làng để tuyên truyền cho nhân dân, xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội, tham gia vào các tổ Covid-19 cộng đồng để “đi từng ngõ gõ từng nhà”, vận chuyển đồ đạc, thức ăn trong các khu cách ly cho bệnh nhân; tham gia các chốt kiểm dịch, phong tỏa; đến những việc khó hơn như thành lập các siêu thị, gian hàng miễn phí, ATM nhu yếu phẩm, các chương trình vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, giải cứu nông sản…Rồi nấu hàng triệu bữa cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; điều phối hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện nhập liệu thông tin của người dân liên quan đến tầm soát dịch; tham gia nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch… Mặt trận nào, lĩnh vực nào cũng có bóng áo xanh, tiếp sức cùng hệ thống chính trị, tuyến đầu chống dịch

Trong đội quân mặc áo xanh của tổ chức Đoàn, là tập hợp những thanh niên tình nguyện từ khu dân cư, trường học; là màu áo trắng của các y bác sỹ trẻ, sinh viên khối các trường y dược; là màu áo lính của các chàng trai thanh niên quân đội, công an; cả áo cổ cồn đeo cà vạt của thanh niên công sở, doanh nghiệp, doanh nhân và tất cả những người trẻ có mong muốn và yêu thích tình nguyện…Tham gia vào cuộc chiến ấy, họ lấy nụ cười của người bệnh, sự an toàn của người dân là niềm vui của bản thân… Nhiều bạn sinh viên khối các trường y dược, thanh niên công an, quân đội đã đi hết từ vùng dịch này đến tâm dịch khác. Vất vả, nguy hiểm, rủi ro là thế, nhưng chưa lúc nào bệnh dịch, khó khăn làm giảm đi nhiệt huyết sức trẻ. Dịch càng lan rộng và nguy hiểm, thanh niên lại càng quyết tâm hơn, sáng tạo hơn, vai trò, uy tín, vị trí của màu áo xanh, của tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên – Hội Sinh viên – Hội đồng Đội ngày càng được đề cao và ghi nhận.Cuộc chiến này sẽ còn dài, cả nước cùng chống dịch; khoác trên mình tấm áo xanh, lớp trẻ nói chung và thanh niên tình nguyện nói riêng sẽ tiếp tục tình nguyện, cống hiến và không quản hy sinh.

Bước vào thời kỳ mới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, tiếp tục triển khai phong trào “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” vận động giúp cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khơi dậy tình yêu Tổ quốc, tạo động lực để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành,thể hiện rõ trách nhiệm là cánh tay phải đắc lực của Đảng, ra sức thi đua, sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Huỳnh Thị Kim Loan

Phòng Truyền thông – Giáo dục và Quan hệ quốc tế

Tài liệu tham khảo

www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

www.thanhnien.vn

– www.facebook.com/twhoilienhiepthanhnienvietnam

www.doanthanhnien.vn

www.quandoan8.org.vn

– Đời sống dân sinh Nha Trang – Khánh Hòa