Công tác bảo quản

 Kho hiện vật Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ có diện tích 700 m2, quản lý‎ trên 30.000 hiện vật với khoảng 24 bộ sưu tập (trong đó có 6 bộ sưu tập quý‎ hiếm) với nhiều chất liệu khác nhau, bảo quản và lập hồ sơ khoa học theo quy định của Cục Di sản Văn hóa.