TRIỂN KHAI BỘ PHÁP ĐIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Căn cứ công văn số 3293/UBND-NCPC ngày 22 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai bộ pháp điển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện công văn số 3633/SVHTT-TCPC ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Sở Văn hoá và Thể thao về việc triển khai Bộ Pháp điển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ xin trân trọng giới thiệu bộ Pháp điển Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành. Để tra cứu, khai thác và sử dụng Bộ pháp điển xin truy cập: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *