Tiền UBHC kháng chiến Nam bộ phát hành năm 1946 – 1984 (Money of Southern Resistance Administrative