THÔNG BÁO Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 ​

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 2515/SVHTT-TCPC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về thỏa thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-TTBTDT ngày 6 tháng 9 năm 2019 của Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ về Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3365/QĐ-SVHTT ngày 05 tháng 11 năm 20019 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 tại Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ;

Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-SVHTT ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 tại Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ.

Căn cứ Báo cáo số 135a/BC-BTPNNB-BKTPĐKDT ngày 15 tháng 11năm 2019 của Ban Kiểm tra Phiếu dự tuyển đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 của Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển viên chức tham dự phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

1. Ngày tổ chức xét tuyển: thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019

– 13 giờ 30: tập trung thí sinh

– 14 giờ 00 phút: tiến hành phỏng vấn

2. Địa điểm: Phòng họp – Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ (Số 202 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung phỏng vấn:

– Phần kiến thức chung:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

+ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

– Phần kiến thức chuyên môn: • Vị trí Hành chính Tổng hợp:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

+ Luật Thi đua khen thưởng số 16/2013/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội.

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

+ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

+ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kiến thức hành chính.

• Vị trí Tuyên truyền- Hướng dẫn- Thuyết minh:

+ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội

+ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội • (hoặc Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội)

+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

+ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng.

• Vị trí Kỹ thuật viên Bảo tồn- Bảo tàng:

+ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội

+ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội (hoặc Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội)

+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

+ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng.

• Vị trí Kiểm kê- Bảo quản:

+ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội

+ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội (hoặc Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội)

+ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng.

4. Hình thức xét tuyển:

– Thời gian: chuẩn bị và trình bày không quá 30 phút

– Hình thức: phỏng vấn

– Ban Tổ chức phát giấy nháp và viết cho các thí sinh tham dự./.

Đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019 tham gia phỏng vấn.

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thắm

DANH SÁCH Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ năm 2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số _____/TB-BTPNNB ngày 12 tháng 12 năm 2019)

STT

Họ và tên

Bảng mô tả công việc

Yêu cầu

trình độ

Văn bằng, chứng chỉ

hồ sơ hiện có

01

Huỳnh Thị Kim Loan

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/11/1990

– Nghiên cứu tài liệu, hiện vật, xây dựng đề cương thuyết minh các chuyên đề.

– Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan.

– Tiếp các đoàn khách đến tham quan, giao lưu với cộng tác viên của Bảo tàng.

– Tổ chức các chương trình giáo dục.

– Trực bảo vệ tài liệu, hiện vật trong các phòng trưng bày.

– Có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Đại học chuyên ngành văn hóa (Sử học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Thư viện, Ngoại ngữ, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa)

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Có thể giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ.

– Cử nhân chính quy Lịch sử

– Chứng chỉ Tin học đại cương

– Chứng chỉ tiếng Anh B

02

Phạm Tuấn Trường

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/5/1988

– Nghiên cứu tài liệu, hiện vật, xây dựng đề cương thuyết minh các chuyên đề.

– Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan.

– Tiếp các đoàn khách đến tham quan, giao lưu với cộng tác viên của Bảo tàng.

– Tổ chức các chương trình giáo dục.

– Trực bảo vệ tài liệu, hiện vật trong các phòng trưng bày.

– Có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Đại học chuyên ngành văn hóa (Sử học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Thư viện, Ngoại ngữ, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa)

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Có thể giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ.

Cử nhân chính quy Bảo Tàng

– Ngoại ngữ B

– Tin học UDTT cơ bản

03

Hoàng Thị Bích Hồng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/3/1993

– Nghiên cứu tài liệu, hiện vật, xây dựng đề cương thuyết minh các chuyên đề.

– Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan.

– Tiếp các đoàn khách đến tham quan, giao lưu với cộng tác viên của Bảo tàng.

– Tổ chức các chương trình giáo dục.

– Trực bảo vệ tài liệu, hiện vật trong các phòng trưng bày.

– Có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Đại học chuyên ngành văn hóa (Sử học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Thư viện, Ngoại ngữ, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa)

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Có thể giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ.

Thạc sĩ Lịch sử

Cử nhân Lịch sử

Tin học UDTT cơ bản.

CC tiếng Anh Toeic 480

04

Lê Thị Xuân Mai

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/12/1976

– Nghiên cứu tài liệu, hiện vật, xây dựng đề cương thuyết minh các chuyên đề.

– Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan.

– Tiếp các đoàn khách đến tham quan, giao lưu với cộng tác viên của Bảo tàng.

– Tổ chức các chương trình giáo dục.

– Trực bảo vệ tài liệu, hiện vật trong các phòng trưng bày.

– Có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Đại học chuyên ngành văn hóa (Sử học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Thư viện, Ngoại ngữ, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa)

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Có thể giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ.

Cử nhân Ngữ văn Anh

– Ngoại ngữ Anh Bậc 4.

– Tin học UDTT cơ bản

05

Nguyễn Tiến Phương Linh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/10/1987

– Có khả năng tổng hợp, thực hiện xây dựng kế hoạch, báo cáo và các văn bản giấy tờ liên quan đến công tác hành chính, văn thư- lưu trữ…

– Theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy đơn vị.

– Có khả năng tham mưu tổ chức, sắp xếp các hội nghị, sự kiện và hoạt động tại bảo tàng…

– Tham mưu phát triển và theo dõi giám sát các hoạt động dịch vụ, hợp tác kinh doanh.

– Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành.

– Kỹ năng soạn thảo văn bản.

– Kỹ năng thực hiện công tác tổng hợp, văn thư- lưu trữ.

– Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác hành chánh văn phòng

– Tốt nghiệp Đại học khoa Hành chính học hoặc Ngữ văn.

– Được trang bị kiến thức hành chính, có khả năng tổng hợp.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2)theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

Thạc sĩ Quản lý Công

– Tiếng Anh B1

– Tin học B

06

Lê Thu Hằng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/9/1987

– Có khả năng tổng hợp, thực hiện xây dựng kế hoạch, báo cáo và các văn bản giấy tờ liên quan đến công tác hành chính, văn thư- lưu trữ…

– Theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy đơn vị.

– Có khả năng tham mưu tổ chức, sắp xếp các hội nghị, sự kiện và hoạt động tại bảo tàng…

– Tham mưu phát triển và theo dõi giám sát các hoạt động dịch vụ, hợp tác kinh doanh.

– Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành.

– Kỹ năng soạn thảo văn bản.

– Kỹ năng thực hiện công tác tổng hợp, văn thư- lưu trữ.

– Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác hành chánh văn phòng

– Tốt nghiệp Đại học khoa Hành chính học hoặc Ngữ văn.

– Được trang bị kiến thức hành chính, có khả năng tổng hợp.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2)theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

Cử nhân Quản lý Nhà nước

– Tin học văn phòng (Word, Excel)

– Ngoại ngữ(đang học)

07

Trần Văn Hiếu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/3/1994

– Xử lý ảnh hiện vật, phục vụ công tác trưng bày, triển lãm….

– Kiểm tra khảo sát và đề xuất các phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo an toàn cho công tác quản lý hiện vật và khách tham quan.

– Giám sát việc thực hiện các dự án, thi công công trình tại đơn vị theo chỉ đạo phân công của Ban Giám đốc.

– Kiểm tra việc vận hành ổn định và khắc phục sửa chữa kịp thời hệ thống điện nước để đảm bảo an toàn và tiết kiệm

– Kiểm tra hiện trạng, thực hiện sửa chữa, tu bổ, gia cố sơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị, công cụ lao động và phương tiện làm việc của cán bộ viên chức trong đơn vị.

– Tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin trở lên.

– Có khả năng thiết kế đồ họa.

– Có kinh nghiệm quản lý, xử lý hệ thống phần mềm.

Tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật điện. Ưu tiên điện dân dụng.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

– Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

– Tiếng Anh trình độ A

– Bằng TN Cao đẳng nghề

08

Nguyễn Thị Kim Voanh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/11/1988

Am hiểu công tác bảo quản, kiểm kê, phục chế hiện vật;

– Lưu trữ hiện vật theo đúng quy định của ngành Bảo tàng học.

– Tiếp nhận hồ sơ tài liệu hiện vật đã được Hội đồng khoa học thông qua và thực hiện quy trình nhập kho hiện vật theo quy định Bảo tàng học.

– Nhập liệu vào phần mềm quản lý hiện vật của Cục Di sản.

– Trung thực, tận tụy với công việc; cẩn thận, chịu khó, tuân thủ đúng quy trình sắp xếp hiện vật.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý hiện vật.

– Có bằng đại học chuyên ngành Lịch sử, Văn hóa, Bảo tàng và các chuyên ngành liên quan (hóa học, lưu trữ học, công nghệ thông tin)

– Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Cử nhân chính quy Bảo Tàng

-Ngoại ngữ B

– Tin học A

09

Nguyễn Văn Hậu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/2/1997

Am hiểu công tác bảo quản, kiểm kê, phục chế hiện vật;

– Lưu trữ hiện vật theo đúng quy định của ngành Bảo tàng học.

– Tiếp nhận hồ sơ tài liệu hiện vật đã được Hội đồng khoa học thông qua và thực hiện quy trình nhập kho hiện vật theo quy định Bảo tàng học.

– Nhập liệu vào phần mềm quản lý hiện vật của Cục Di sản.

– Trung thực, tận tụy với công việc; cẩn thận, chịu khó, tuân thủ đúng quy trình sắp xếp hiện vật.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý hiện vật.

– Có bằng đại học chuyên ngành Lịch sử, Văn hóa, Bảo tàng và các chuyên ngành liên quan (hóa học, lưu trữ học, công nghệ thông tin)

– Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

– Giấy tốt nghiệp tạm thời.

– Chứng chỉ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chứng chỉ Tin học đại cương.

– Đơn xin xác nhận kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương B1.2