Tài liệu của địch về nữ tù chính trị tại các nhà tù thực dân, đế quốc (Documentation of political fe