Phụ nữ miền Nam trong đấu tranh ngoại giao (Southern women in diplomatic tasks)