GIỚI THIỆU SÁCH: “XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ để lại cho Đảng ta, cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam Bắc một bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác gửi gắm vào Đảng, vào nhân dân và và các thế hệ mai sau.

Phạm Tuấn Trường

Không có mô tả.Vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ để lại cho Đảng ta, cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam Bắc một bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác gửi gắm vào Đảng, vào nhân dân và và các thế hệ mai sau. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá chứa đựng tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và phong cách của một lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, từ tuổi thiếu niên cho đến giây phút cuối đời, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trong Di chúc, về việc riêng, Người viết rằng “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Cuốn sách “Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” – trên cơ sở khảo cứu quá trình Bác viết Di chúc với tinh thần ung dung, lạc quan, thư thái – tác giả tập trung phân tích Di chúc như một quốc bảo xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, mang sinh khí của công cuộc đổi mới. Đó là một kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo về các nội dung chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể hiện một quyết tâm và niềm tin trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi.

Thư viện Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Phạm Tuấn Trường

Chi đoàn Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ