GiỚI THIỆU SÁCH “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC”

GiỚI THIỆU SÁCH “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta, Người đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vì hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người là tài sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

GiỚI THIỆU SÁCH “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta, Người đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vì hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người là tài sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Văn Ba) với lòng yêu nước nhiệt thành, tình thương dân vô hạn cùng với nghị lực phi thường đã lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Người đã bôn ba khắp năm châu, vừa lao động vừa nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới, để rồi Người tìm thấy ánh sáng cách mạng của thời đại: Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Bằng nghị lực, trí tuệ và tài năng, Người đã chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân ta đã tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám (1945) thành công và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), thư viện Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ xin giới thiệu đến bạn đọc tập sách Hội thảo Khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước” kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011) do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phục vụ cho công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới và khẳng định một sự kiện trọng đại, mốc son lịch sử của dân tộc ta – ngày 5 tháng 6 năm 1911 và cuộc hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó luôn ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Bác Hồ và vững bước trên con đường Người đã chọn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

Phạm Tuấn Trường

Chi đoàn Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ