Đấu tranh vũ trang của phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến (Southern women in armed struggle)