Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Cơ cấu tổ chức

Số lượng cán bộ, nhân viên: 36 người, 68% có bằng đại học trở lên. Trong đó: 1 Giám đốc, 2 Phó giám đốc, 4 Phòng chức năng:

+ Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày.

+ Tuyên truyền - Thuyết minh – Thư viện.

+ Kiểm kê - Bảo quản.

+ Hành  chánh - Quản Trị.

alt