Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

Nhn k? ni?m 108 n?m ngy sinh v 20 n?m ngy m?t c?a b Nguy?n Th? Th?p, c? Ch? t?ch H?i lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam, ngy 9/3/2016, Trung ??ng H?i Lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam ph?i h?p v?i T?nh ?y Ti?n Giang t? ch?c h?i th?o ??ng ch Nguy?n Th? Th?p- Cu?c ??i v s? nghi?p.

Đọc thêm

B Nguy?n Th? ???c sinh n?m 1920, trong m?t gia ?nh trung nng ? Phong Th?nh Ty, qu?n Gi Rai, t?nh B?c Liu. Mu cnh ??ng N?c N?n- n?i di?n ra cu?c chi?n ??u gi? ??t quy?t li?t c?a gia ?nh M??i Ch?c v?i b?n ??a ch? cu k?t quan Ty v?n cn ch?y trong k ?c tu?i th? c?a b Nguy?n Th? ?u?c.

Tr?m H??ng

Đọc thêm

altCch ?y trn 20 n?m (mng m?t thng hai m l?ch, n?m Bnh T 1996), ??ng ch Nguy?n Th? Th?p (M??i Th?p)- nguyn Ch? t?ch H?i Lin Hi?p Ph? n? Vi?t Nam, thnh vin T? S? Ph? n? Nam B?, m?t trong nh?ng thnh vin sng l?p B?o tng Ph? n? Nam B? t? ? ?i xa. Nhn h?i th?o "Nguy?n Th? Th?p- cu?c ??i v s? nghi?p" do T?nh ?y Ti?n Giang ph?i h?p cng H?i Lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam t? ch?c; B?o tng Ph? n? Nam B? gi?i thi?u ??n b?n ??c 2 bi vi?t "Nguy?n Th? Th?p v?i s? ra ??i c?a B?o tng Ph? n? Nam B?" v "Nguy?n Th? Th?p v ph? n? mi?n Nam".

TS.Nguy?n Th? Hi?n Linh

Ph Gim ??c B?o tng Ph? n? Nam B?

Đọc thêm

altCch ?y trn 20 n?m (mng m?t thng hai m l?ch, n?m Bnh T 1996), ??ng ch Nguy?n Th? Th?p (M??i Th?p)- nguyn Ch? t?ch H?i Lin Hi?p Ph? n? Vi?t Nam, thnh vin T? S? Ph? n? Nam B?, m?t trong nh?ng thnh vin sng l?p B?o tng Ph? n? Nam B? t? ? ?i xa. Nhn h?i th?o "Nguy?n Th? Th?p- cu?c ??i v s? nghi?p" do T?nh ?y Ti?n Giang ph?i h?p cng H?i Lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam t? ch?c; B?o tng Ph? n? Nam B? gi?i thi?u ??n b?n ??c 2 bi vi?t "Nguy?n Th? Th?p v?i s? ra ??i c?a B?o tng Ph? n? Nam B?" v "Nguy?n Th? Th?p v ph? n? mi?n Nam"

ThS. Nguy?n Th? Th?m

Gim ??c B?o tng Ph? n? Nam B?

Đọc thêm