Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

Chng ti tm ??n c? s? nui heo r?ng c?a ch? Nguy?n Th? Thanh vo nh?ng ngy cu?i n?m t?i x C?n Th?nh, huy?n C?n Gi?, Thnh ph? H? Ch Minh. ?n t??ng ban ??u l m?t ng??i ph? n? hi?n lnh, chn ch?t, vui v? ??i nn l, ??p xe ??p ra cho ?n chng ti.

Đọc thêm

Khng hi?u sao, ti lun b? m ?nh b?i nh?ng nhn v?t ph? n? trong cc tc ph?m c?a nh v?n L V?n Th?o. ??c bi?t, trong ti?u thuy?t C?n ging, nh?ng ng??i ?n b c?a anh qu b hi?m, v tnh, b?o li?t, th?c d?ng, c?ng qu ??i trong sng, ngy th?.Tr?m H??ng

Đọc thêm

Ch?ng ???ng di 70 n?m qua (1946 2016), Qu?c h?i Vi?t Nam ? tr?i qua 13 kha, m?i kha c?a Qu?c h?i g?n li?n v?i ti?n trnh l?ch s? c?a cch m?ng Vi?t Nam. Trong t?ng giai ?o?n l?ch s? c?a dn t?c, Qu?c h?i Vi?t Nam ? c nh?ng ?ng gp to l?n vo vi?c kh?ng ??nh th? ch? v ghi d?u ?n pht tri?n c?a mnh. Trong ?, c s? ?ng gp quan tr?ng c?a nh?ng n? ??i bi?u Qu?c h?i.

Đọc thêm

N? ??I BI?U QU?C H?I

Ngy 3/9/1945, ch? m?t ngy sau khi ??c B?n tuyn ngn ??c l?p khai sinh n??c Vi?t Nam dn ch? c?ng ha, t?i phin h?p ??u tin c?a Chnh ph? lm th?i, Ch? t?ch H? Ch Minh ? ?? ngh? m?t trong su nhi?m v? c?p bch c?n ph?i th?c hi?n ngay l t? ch?c cng s?m cng hay cu?c t?ng tuy?n c? v?i ch? ?? ph? thng ??u phi?u ?? b?u ra Qu?c h?i.

Nguy?n Th? Hi?n Linh

Đọc thêm