Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

THNG BO

T? ch?c h?i thi v? tranh n?m 2017

B?o tng Ph? n? Nam B? qua nt v? thi?u nhi

Th?c hi?n ch??ng trnh k? ho?ch n?m 2017, B?o tng Ph? n? Nam B? t? ch?c h?i thi v? tranh ch? ??: B?o tng Ph? n? Nam B? qua nt v? thi?u nhi nh? sau:

1/ ??i t??ng d? thi l cc em thi?u nin, nhi ??ng t? 5-15 tu?i ?ang h?c t?p, sinh ho?t t?i cc Tr??ng Ti?u h?c, Trung h?c c? s?, Nh Thi?u nhi cc Qu?n, Huy?n trn ??a bn Thnh ph? H? Ch Minh.

2/ Tranh v? ph?n nh nh?ng n?i dung sau:

- C?m nh?n c?a cc em v? nh?ng hi?n v?t ???c tr?ng by t?i B?o tng Ph? n? Nam B? nh? t??ng, tranh, chn dung c?a nh?ng n? anh hng cch m?ng...

- Nh?ng suy ngh? v tnh c?m c?a cc em v? nh?ng hnh ??ng anh d?ng, kin trung b?o v? ??t n??c c?a nh?ng ng??i ph? n? nh?: nh?ng n? thanh nin xung phong, n? b? ??i....

3/ V? ?i?u ki?n d? thi:

- Cc c nhn, ??n v? tham gia H?i thi chu?n b? mu v?, gi v?. Gi?y v? s? do Ban t? ch?c pht.

- Tranh v? trn gi?y tr?ng kh? A3, v?i cc lo?i mu t? ch?n nh?: ch, b?t mu, mu sp, mu n??c, mu acrylic...

- M?t sau c?a tranh c?n ghi r: H? v tn, tu?i, ??a ch?, tr??ng l?p, qu?n, huy?n v s? ?i?n tho?i c?a tr??ng, gia ?nh.

- M?i em d? thi v? 1 b?c tranh. Th?i gian hon thnh b?c tranh trong 120 pht.

- Nh?ng tranh khng ??m b?o nh?ng quy ??nh trn l tranh khng h?p l?.

- Ton b? tranh sau khi d? thi s? ???c l?u gi? v thu?c quy?n s? h?u c?a B?o tng Ph? n? Nam b? ?? s? d?ng cho m?c ?ch tr?ng by, in ?n ph?c v? khch tham quan.

4/ Cc c nhn, t?p th? d? thi v? tranh ph?i ??ng k danh sch (theo m?u ?nh km) v? cho Ban T? ch?c h?i thi tr??c ngy 25/07/2017, ho?c qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Th?i gian t? ch?c thi vo lc 8 gi? sng ngy 01/8/2017 (sng th? ba).

L?u : cc th sinh c m?t t?i B?o tng Ph? n? Nam B? tr??c gi? khai m?c 15 pht.

5/ V? c? c?u gi?i th??ng:

- 02 Gi?i nh?t: 1.000.000 ??ng/gi?i (ti?n m?t v qu)

- 04 Gi?i nh: 700.000 ??ng/gi?i (ti?n m?t v qu)

- 06 Gi?i ba: 400.000 ??ng/gi?i (ti?n m?t v qu)

- 10 Gi?i khuy?n khch: m?i gi?i tr? gi 300.000?/gi?i (ti?n m?t v qu)

- 01Gi?i dnh cho t?p th? c s? l??ng th sinh d? thi ?ng nh?t: 1.000.000? (ti?n m?t v qu)

?? bi?t thng tin chi ti?t, xin lin h? b Nguy?n Th? H?t- Ph phng Tuyn truy?n- Thuy?t minh- Th? vi?n. ?i?n tho?i: 0905414775. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban t? ch?c trn tr?ng thng bo v knh mong nh?n ???c s? h??ng ?ng ?ng ??o c?a cc th sinh ? cc qu?n, huy?n trn ??a bn Tp. H? Ch Minh.

M?u ??ng k c nhn

alt

M?u ??ng k t?p th?

alt

Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 5 thng 7 n?m 2017

BAN T? CH?C